Scottish Karate Governing Body Logo
Scottish Karate Governing Body Menu

Home arrow About SKGB
About SKGB
 

 

   © SKGB Ltd Monday, 27 November 2017, 04:57 pm SKGB website disclaimer Data Protection Reg No. PZ5276341
   Developed by App Developers Aerial Digital Ltd

Kenwa Mabuni
Creator of Shito-ryu. Karate
(1889 - 1952)

Hironori Ohtsuka
Creator of Wado-ryu karate
(1892 - 1982)

Gichin Funakoshi
Creator of Shotokan Karate
(1868 - 1957)

Shigeru Kimura
Shukokai
(1941 - 1995)

Keinosuke Enoeda
Shotokan
(1935 - 2003 )

Tatsuo Suzuki
Wado-Ryu
(1928 - 2011)