Kenwa Mabuni
Creator of Shito-ryu. Karate
(1889 - 1952)

Hironori Ohtsuka
Creator of Wado-ryu karate
(1892 - 1982)

Gichin Funakoshi
Creator of Shotokan Karate
(1868 - 1957)

Shigeru Kimura
Shukokai
(1941 - 1995)

Keinosuke Enoeda
Shotokan
(1935 - 2003 )

Tatsuo Suzuki
Wado-Ryu
(1928 - 2011)